Politikker

Kvalitet, miljø & samfundsansvar

I LogiCon-Nordic har vi formuleret en kvalitets- og miljøpolitik, som understøtter vores mission om at være vore kunders foretrukne samarbejdspartner, når det drejer sig om logistiske koncept løsninger på vore fire produktområder, emballage, beklædning, hygiejne og knive/håndværktøj. Vi lægger endvidere vægt på, at kvalitets- og miljøpolitikken understøtter, og medvirker til at udfylde, vort valg af UN Global Compact som udgangspunkt for vort arbejde med samfundsansvar.

Vi tilstræber, at kvalitet i vores virksomhed betyder, at vi hele tiden overgår vore kunders forventninger – såvel i kvaliteten af de leverede produkter som i de anvendte logistik løsninger.Ved at lade muligheden for at forbedre miljøet være en naturlig del af vore overvejelser og beslutninger om valg af produkter og logistik løsninger ønsker vi at yde vort bidrag til eftertiden – og vore kunders konkurrenceevne i nutiden.

Vi ønsker at bidrage med kvalitet overalt i vores virksomhed. I en åben dialog med myndighederne sætter vi os ind i – og tilsikrer – at vore produkter til enhver tid overholder gældende lovgivning. Gennem velbeskrevne og dokumenterede produkter, og ved valg af optimale logistik løsninger, opnår vi denne sikkerhed – og tillige, at vore kunders forventninger opfyldes og overgås.

Fødevaresikkerhed er det højest prioriterede hensyn i alle dele af vores virksomhed, men som borgere i et globalt samfund tilstræber vi også at levere bæredygtige produkter og løsninger, der bidrager til energibesparelser, bedre arbejdsmiljø, højere produktivitet og reduktion af affald i værdikæden. Dette er tillige en vigtig del af vores kvalitetsforståelse.

Med udgangspunkt i lovgivning, vore kunders behov samt den løbende teknologiske udvikling, samarbejder vi med vore kunder og leverandører om at sikre løbende optimeringer og forbedringer – også ved udvikling – og valg af mindre miljøbelastende produkter og løsninger. Vi tilstræber at medvirke til brug af færre ressourcer og råvarer, brug af mindre energi og udvikling af genanvendelige produkter. Gennem systematisk opsamling og registrering af vore kunders oplevelse af vore produkter og ydelser, søger vi således at igangsætte aktiviteter, der tilstræber en konstant positiv indflydelse på vores leverede kvalitet og vore produkters miljøbelastning.

CSR
I LogiCon-Nordic har vi valgt at benytte UN Global Compact som udgangspunkt for vores arbejde med samfundsansvar.
UN Global Compact omfatter 10 principper for organisationers samfundsansvar, som er baseret på internationalt vedtagne konventioner for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption. Styrken i Global Compact er, at den er universel og dermed udgør en fælles referenceramme for organisationer på tværs af landegrænser.

Global Compact er i fin tråd med LogiCons tilgang til arbejde med samfundsansvar, da fokus er på, hvordan virksomheder kan igangsætte og vedligeholde en proces og indenfor de områder, hvor de kan udøve indflydelse, støtte op om grundlæggende værdier omkring menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vi har derfor gjort Global Compacts 10 principper til en fast del af vores proces omkring udvælgelse af produkter og leverandører og til en fast del af vore aftaler med leverandører.

VI har herudover i vore politikker for kvalitet og miljø lagt vægt på, at disse skal understøtte, og medvirke til at udfylde, vort valg af UN Global Compact.

De ti principper i UN Global Compact
Virksomheder bør:
Menneskerettigheder
1. støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne
Arbejdstagerrettigheder
3. opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde
5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold
Miljø
7. støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
9. tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
Anti-korruption
10. modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse